IDEA Lab Members

 

Faculties:

 

 Dr. Dinggang Shen 

 Professor

 Dr. John H. Gilmore

 Distinguished Prof.

 Dr. Daniel I. Kaufer

 Associate Professor

 Dr. J. Keith Smith

 Professor

 Dr. Guorong Wu

 Assistant Professor

 Dr. Pew-Thian Yap

 Assistant Professor

  Dr. Gang Li

  Assistant Professor

 Dr. Li Wang

Instructor

Dr. Han Zhang

InstructorAssistants:                                      

 Ann E. Sherman

 Phone: 919-966-4397

 

 


Research Associate:

Minjeong KimPostdoctoral Fellows and Research Scholars:

Kim-Han Thung Xiaofeng Zhu Ehsan Adeli
Xiaobo Chen Pei Dong Lichi Zhang Mingxia Liu
Yingying Zhu
Zhengwang Wu Jaeil Kim Tao Zhou
Yu Zhang
Geng Chen
Jiawei Chen Yongqin Zhang
Jingfan Fan

 

 

 


PhD Students:

Yu Meng Dong Nie

Peiyao Wang

(Joint)

 


Visitors


Former Members