IDEA Lab Members

 

Faculties:

 Dr. Dinggang Shen 

 Professor

 Dr. John H. Gilmore

 Professor

 Dr. Daniel I. Kaufer

 Associate Professor

 Dr. Feng Shi

 Assistant Professor

 Dr. J. Keith Smith

 Professor

 Dr. Pew-Thian Yap

 Assistant Professor

 Dr. Hongtu Zhu

 ProfessorAssistants:                                      

 Ann E. Sherman

 Phone: 919-966-4397

 Jeremy D. Boomhower

 Phone: 919-843-9219

System Administrator:

 Gary LongPostdoctoral Fellows:

Minjeong Kim Guorong Wu Chong-Yaw Wee  Li Wang
Gang Li Pei Zhang Jian Cheng Heung-Il Suk
Kim-Han Thung Gerard Sanromà Rui Min Xiaofeng Zhu
Dong Han Yanrong Guo Sang Hyun Park

 


PhD Students:

Yaozong Gao Guan Yu True Price Yu Meng
Ren Yi

 


Visiting Scholars:

Dr. Daihui Peng Dr. Jiayin Kang Dr. Ke Li Dr. Xiubin Dai
Dr. Shaoyi Du Dr. Xuchu Wang Mr. Huynh Quoc TriVisiting Students:

Yeqin Shao Yao Wu Liye Wang Guangkai Ma
Chunjun QianFormer Members