VisitorsVisiting Scholars:

Dr. Rifeng Wang
Dr. Zhuqing Jiao
Dr. Xiaoming Liu
Dr. Lei Jin

Dr. Shengzhou Xu Dr. Zhenshan Shi
Dr.  Jian Chen
Dr. Yuyun Xu Dr. Jie XueVisiting Students:

Xiaohuan Cao Dingna Duan Jing Xia
Junyi Yan Kelei He Xuyun Wen
Sihang Zhou Lei Xiang
Yanting Zheng
Yi Liang Zhen Yu Qian Zhang
Hongyang Jiang Weizheng Yan Xuhua Ren
Guannan Li Yongsheng Pan Xiaodan Sui
Yanyun Jiang Shujun Liang Zirui Wang
Liang Sun