Congratulations on Xiahuan for her MICCAI 2017 travel award.

Congratulations on Xiaohuan for her MICCAI 2017 travel award for the following paper. This is our second paper receiving MICCAI 2017 travel award.

“Deformable Image Registration based on Similarity-Steered CNN Regression”, MICCAI 2017, Quebec, Canada, Sep. 10-14, 2017. [Xiaohuan Cao, Jianhua Yang, Jun Zhang, Dong Nie, Minjeong Kim, Qian Wang, Dinggang Shen]