Deqiang’s paper on estimating reference shape model for personalized surgical reconstruction of craniomaxillofacial defects has been accepted by IEEE TBME. Congratulations.

April 23, 2020

“Estimating Reference Shape Model for Personalized Surgical Reconstruction of Craniomaxillofacial Defects”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2020. [Deqiang Xiao, Chunfeng Lian, Li Wang, Hannah Deng, Kim-Han Thung, Jihua Zhu, Peng Yuan, Leonel Perez, Jr. Jaime Gateno, Pew-Thian Yap, James J. Xia*, Dinggang Shen*]