The paper information is below:

“Automated Bone Segmentation from Dental CBCT images using Patch-based Sparse Representation and Convex Optimization”, accepted for Medical Physics, 2014. [Li Wang, Ken Chung Chen, Yaozong Gao, Feng Shi, Shu Liao, Gang Li, Steve GF Shen, Jin Yan, Philip K.M. Lee, Ben Chow, Nancy X. Liu,e, James J. Xia, Dinggang Shen]