Faculties

Assistants

Research Associate

Postdoctoral Fellows and Research Scholars:

Tao Zhou Geng Chen Jingfan Fan
Fan Wang Chunfeng Lian Tae-Eui Kam Zhenyu Tang
Sahar Ahmad Deqiang Xiao Shuai Wang Bin Jing
Yoonmi Hong Yankun Lang Dan Hu Siyuan Liu
Liangqiong Qu Li-Ming Hsu Guoshi Li Chen Xu
Ming Li Weixiong Jiang Fan Yang Xiaoxia Zhang
Zhicheng Jiao Qingbo Yin

PhD Students

Dong Nie Peiyao Wang (Joint) Khoi Huynh Minh Zhenghan Fang
Xiaoyang Chen Siyuan Shan Peirong Liu Qian Zhang
Zishun Feng Mohammad Hossein Eybposh

Undergraduate Students:

Jie He Zhengyang Fang