Faculty

Assistants

Research Associate

Postdoctoral Fellows and Research Scholars:

Fan Wang Chunfeng Lian Sahar Ahmad
Deqiang Xiao Shuai Wang Yoonmi Hong Yankun Lang
Dan Hu Siyuan Liu Li-Ming Hsu Guoshi Li
Chen Xu Ming Li Weixiong Jiang Xiaoxia Zhang
Maryam Ghanbari Liangjun Chen Hao Guan Erkun Yang
Xuanang Xu Maissa Ben Soussia Lei Ma Ye Wu

PhD Students

Peiyao Wang (Joint) Khoi Huynh Minh Xiaoyang Chen Tiantian Xu
Feng Cheng

Research Assistant

Hoyt Patrick Taylor