The paper information is below:

“Altered brain network modules induce helplessness in major depressive disorder”, accepted for Journal of Affective Disorders, 2014. [Daihui Peng, Feng Shi, Ting Shen, Ziwen Peng, Chen Zhang, Xiaohua Liu, Meihui Qiu, Jun Liu, Kaida Jiang, Yiru Fang, Dinggang Shen]