“Estimating Reference Shape Model for Personalized Surgical Reconstruction of Craniomaxillofacial Defects”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2020. [Deqiang Xiao, Chunfeng Lian, Li Wang, Hannah Deng, Kim-Han Thung, Jihua Zhu, Peng Yuan, Leonel Perez, Jr. Jaime Gateno, Pew-Thian Yap, James J. Xia*, Dinggang Shen*]