“Denoising of Diffusion MRI Data via Graph Framelet Matching in x-q Space”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 2019. [Geng Chen, Bin Dong, Yong Zhang, Dinggang Shen, Pew-Thian  Yap]