“Large-scale Dynamic Causal Modeling of Major Depressive Disorder based on Resting-state fMRI”, Human Brain Mapping, 2019. [Guoshi Li, Yujie Liu, Yanting Zheng, Danian Li, Xinyu Liang, Yaoping Chen, Ying Cui, Pew-Thian Yap, Shijun Qiu, Han Zhang, Dinggang Shen]