“Adversarial Learning for Mono- or Multi-Modal Registration”, Medical Image Analysis, 2019. [Jingfan Fan, Xiaohuan Cao, Qian Wang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]