“Deep Feature Descriptor Based Hierarchical Dense Matching for X-ray Angiographic Images”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, April 209. [Jingfan Fan, Jian Yang, Yachen Wang, SiyuanYang, Danni Ai, Yong Huang, Hong Song, Yongtian Wang, Dinggang Shen]