“Multi-Class ASD Classification Based on Functional Connectivity and Functional Correlation Tensor via Multi-Source Domain Adaptation and Multi-View Sparse Representation”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 2020. [Jun Wang, Lichi Zhang, Qian Wang, Lei Chen, Jun Shi, Xiaobo Chen, Zuoyong Li, Dinggang Shen]