“Deep Learning Based Multi-Modal Fusion for Fast MR Reconstruction”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2018. [Lei Xiang, Yong Chen, Weitang Chang, Yiqiang Zhan, Weili Lin, Qian Wang, Dinggang Shen]