“Deep Embedding Convolutional Neural Network for Synthesizing CT Image from T1-Weighted MR Image”, Medical Image Analysis, 2018. [Lei Xiang, Qian Wang, Dong Nie, Lichi Zhang, Xiyao Jin, Yu Qiao, Dinggang Shen]