“Topological Correction of Infant White Matter Surfaces Using Anatomically Constrained Convolutional Neural Network”, NeuroImage, 2019. [Liang Sun, Daoqiang Zhang, Chunfeng Lian, Li Wang, Zhengwang Wu, Wei Shao, Weili Lin, Dinggang Shen, Gang Li]