“Identifying Autism Spectrum Disorder with Multi-Site fMRI via Low-Rank Domain Adaptation”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 2019. [Mingliang Wang, Daoqiang Zhang*, Jiashuang Huang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen*, Mingxia Liu*] * Co-corresponding authors