“Automated Detection and Classification of Thyroid Nodules in Ultrasound Images using Clinical-Knowledge-Guided Convolutional Neural Networks”, Medical Image Analysis, 2019.

[Tianjiao Liu, Qianqian Guo, Chunfeng Lian, Xuhua Ren, Shujun Liang, Jing Yu, Lijuan Niu, Weidong Sun, Dinggang Shen]