“Deformable Image Registration Using Cue-aware Deep Regression Network”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2018. [Xiaohuan Cao, Jianhua Yang, Jun Zhang, Qian Wang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]