“One-Shot Generative Adversarial Learning for MRI Segmentation of Craniomaxillofacial Bony Structures”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 2019. [Xu Chen, Chunfeng Lian, Li Wang, Hannah Deng, Steve H. Fung, Dong Nie, Kim-Han Thung, Pew-Thian Yap, Jaime Gateno, James J. Xia*, Dinggang Shen*]  * Co-corresponding authors