“3D auto-context-based locality adaptive multi-modality GANs for PET synthesis”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 2018. [Yan Wang, Luping Zhou, Biting Yu, Lei Wang, Chen Zu, David S. Lalush, Weili Lin, Xi Wu, Jiliu Zhou, and Dinggang Shen]