“Learning longitudinal classification-regression model for infant hippocampus segmentation”,Neurocomputing, 2019. [Yanrong Guo, Zhengwang Wu, Dinggang Shen]