“Dual-Domain Convolutional Neural Networks for Improving Structural Information in 3T MRI”, Magnetic Resonance Imaging, 2019. [Yongqin Zhang, Pew-Thian Yap, Liangqiong Qu, Jie-Zhi Cheng, Dinggang Shen]