“Longitudinally Guided Super-Resolution of Neonatal Brain Magnetic Resonance Images”, IEEE Transactions on Cybernetics, 2017. [Yongqin Zhang, Feng Shi, Jian Cheng, Li Wang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]