“Discovering Cortical Sulcal Folding Patterns in Neonates Using Large-scale Dataset”, Human Brain Mapping, 2018. [Yu Meng, Gang Li, Li Wang, Weili Lin, John H Gilmore, Dinggang Shen]