Paper details:

“Functional MRI Registration with Tissue-Specific Patch-Based Functional Correlation Tensors”, Human Brain Mapping, 2018. [Yujia Zhou, Han Zhang, Lichi Zhang, Xiaohuan Cao, Ru Yang, Qianjin Feng, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]