“Strength and Similarity Guided Group-level Brain Functional Network Construction for MCI Diagnosis”, Pattern Recognition, 2018. [Yu Zhang, Han Zhang, Xiaobo Chen, Mingxia Liu, Xiaofeng Zhu, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen]