The paper information is below.

“Radiation-induced Brain Structural and Functional Abnormalities in Pre-symptomatic Phase and Outcome Prediction”, Human Brain Mapping, 2017. [Zhongxiang Ding*, Han Zhang*, Xiaofei Lv, Fei Xie, Lizhi Liu, Shijun Qiu, Li Li, Dinggang Shen] * Co-corresponding authors