“A Computational Method for Longitudinal Mapping of Orientation-specific Expansion of Cortical Surface in Infants”, Medical Image Analysis, 2018. [Jing Xia, Fan Wang, Yu Meng, Zhengwang Wu, Li Wang, Weili Lin, Caiming Zhang, Dinggang Shen*, Gang Li*] *Co-corresponding authors