Paper details:

“Data-driven Graph Construction and Graph Learning: A Review”, Neurocomputing, 2018. [Lishan Qiao, Limei Zhang, Songcan Chen, Dinggang Shen]