“Spatiotemporal Analysis of Developing Brain Networks”, Frontiers in Neuroinformatics, 2018. [Ping He, Xiaohua Xu, Han Zhang, Gang Li, Jingxin Nie, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen]