Skip to main content

The paper information is below:

“Groupwise Registration via Graph Shrinkage on the Image Manifold”, CVPR, June 25-27, 2013, Oregon, USA. [Shihui Ying, Guorong Wu, Qian Wang, Dinggang Shen]

“Prostate Segmentation in CT Images via Spatial-Constrained Transductive Lasso (SCOTO)”, CVPR, June 25-27, 2013, Oregon, USA. [Yinghuan Shi, Shu Liao, Yaozong Gao, Daoqiang Zhang, Yang Gao, and Dinggang Shen]

“Discriminative Brain Effective Connectivity Analysis for Alzheimer’s Disease: A Kernel Learning Approach upon Sparse Gaussian Bayesian Network”, CVPR, June 25-27, 2013, Oregon, USA. [Luping Zhou, Lei Wang, Lingqiao Liu, Philip Ogunbona, Dinggang Shen]